Виртуален офис
Виртуален офис
02/4710548 / 0889 37 05 02


RSS Feed
Контакти

телефони:
02/4710548  / 0889 37 05 02
ОФИС КОНСУЛТ АД ООД
адрес: София 1164,
ж.к. Лозенец,
ул. Славище 13, партер
имейл: virtualenofis@gmail.comКарта на сайта
ВИРТУАЛЕН ОФИС
ВИРТУАЛЕН ОФИС
Офис Консулт АД ООД® -  Всички права запазени.  All rights in it are reserved.  Site Design by Polidesign Ltd.
BGtop
ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, СПОГОДБИ:    >>> 1, 2, 3, 4, 5, 6 <<<

1. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2015 г., доп. бр. 41 от 5.06.2015 г.
2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 6.01.2015 г.
3. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)
4. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
5. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
6. Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), в сила от 1.01.2015 г., доп. бр. 30 от 24.04.2015 г.
7. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 30.06.2015 г.
8. Закон за митниците, в сила от 28.11.2014 г., бр. 42 от 9.06.2015 г.
9. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили, в сила от 08.03.2011 г.
10. Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържание и форма на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им
11. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 15.05.2015 г.
12. Закон за данъците върху доходите на физическите лица, промените са от 24.03.2015, в сила от 1.01.2014 г.
13. Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 15.05.2015 г.
14. Закон за счетоводството, в сила от 1.01.2014 г.
15. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), изм. бр. 14 от 20.02.2015 г.
16. Административнопроцесуален кодекс, в сила от 25.03.2014 г.
17. Закон за административните нарушения и наказания, в сила от 1.01.2015 г.

Виртуален офис - ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, СПОГОДБИ